GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT

  • Giá : Liên hệ

    – Giấy in chuyển nhiệt dùng để chuyển hình ảnh lên áo.

    1 Giấy in chuyển nhiệt A4 (A100tờ) tập 1        300.000
    2 Giấy in chuyển nhiệt A4 (B100tờ) tập 1        150.000
    3 Giấy in chuyển nhiệt A3 (A100tờ) tập 1        600.000
    4 Giấy in chuyển nhiệt A3 (B100tờ) tập 1        300.000
    5 Giấy in chuyển nhiệt thường A4 (100tờ) tập 1        50.000